Filling the content of Rozcestník

Rozcestník

http://xroads.fzu.cz

Stránky Rozcestník jsou integrální součástí webových stránek FZU.  Poskytují metodicky členěný aktualizovaný přehled o experimentálním vybavení FZU, základní informace o jednotlivých experimentálních zařízeních, laboratořích, službách, softwaru a dílnách. Jsou zde uvedeny kontakty na pracovníky zodpovědné za jejich provoz. Dále pak odkazy na velké výzkumné infrastruktury v oboru materiálové fyziky v ČR i zahraničí, v současnosti budované velké výzkumné infrastruktury a užitečné odkazy pro v oboru materiálové fyziky.

 

Spuštěním stránek Rozcestník sleduje FZÚ několik cílů:

 1. zprostředkovat svým zaměstnancům aktuální informace o experimentálním vybavení, servisních pracovištích, službách a softwaru dostupném ve FZÚ, aby je mohli využívat.
 2. prezentovat FZÚ na internetu jako špičkové pracoviště v oboru fyziky a materiálových věd, konkurenceschopné jak na národní tak na mezinárodní úrovni.
 3. prezentovat na jednom místě na internetu všechny Laboratoře FZÚ – výzkumné infrastruktury nabízející uživatelský přístup k vybranému experimentálnímu vybavení FZÚ a služby pro výzkumnou komunitu a  průmyslové partnery.
 4. prezentovat na jednom místě na internetu aktualizované informace o možnostech přístupu k experimentům v oboru fyziky a materiálových věd v národních i zahraničních výzkumných infrastrukturách a informace o nově budovaných výzkumných infrastrukturách v oborech fyziky a materiálové ho výzkumu
 5. prezentovat výzkumné služby FZU a využití unikátního experimentálního vybavení FZÚ výzkumné komunitě a průmyslu prostřednictvím internetu
 6. umožnit pracovníkům CITT získávat aktualizovaný přehled o zařízeních/technologiích/službách dostupných ve FZÚ, které potřebují ke své práci – zprostředkování nabídky aplikovatelných výsledků výzkumu a služeb FZÚ průmyslu.
 7. Informovat zaměstnance FZÚ formou News o novinkách týkajících se experimentálního vybavení FZÚ a změnách systémových pravidel týkajících se využívání experimentálního vybavení FZÚ

Rozcestník vyrobil J. Mareška  podle návrhu vzešlého z jednání přístrojové komise FZÚ v roce 2014. Grafiku vyrobil L. Kadeřávek. Stránky jsou pouze v angličtině a jsou veřejně dostupné na celém internetu.  Podstatné části Rozcestníku jsou hotovy, nicméně práce na jejich dalším vývoji budou pokračovat. Případné připomínky, informace o chybách či nápady posílejte prosím P. Šittnerovi  sittner@fzu.cz.

 

Jak Rozcestník funguje ?

 • Rozcestník se skládá z aktivních stránek FZÚ Facilities, FZÚ Laboratories a News, jejichž obsah spravují pracovníci FZÚ a pasivních stránek Czech Facilities, World Facilities, Facilities under Construction a Links, jejichž obsah updatuje správce systému na základě podnětů od zaměstnanců FZÚ.
 • Pomocí redakčního systému pracovníci FZÚ (musí mít emailový účet) vytvářejí obsah aktivních stránek Rozcestníku a aktualizují jej. Každý pracovník FZÚ se musí nejprve zalogovat do systému zde http://xroads.fzu.cz/user pomocí svého emailového účtu ve FZÚ. Poté může vkládat záznam(y) o přístroji, technologii, službě či softwaru v aktivních stránkách FZÚ Facilities  a bude k nim mít i nadále editovací přístup – bude moci své vytvořené záznamy upravovat či rušit. Uvedením svého jména v záznamu uloženém v systému jako Contact person  a číslem sekce/oddělení v záznamu se libovolný pracovník FZÚ stává zodpovědnou osobou Rozcestníku pro onen přístroj, technologii, službu či software. Implicitně se předpokládá, že záznamy budou vkládat pracovníci zodpovědní za provoz konkrétního experimentálního vybavení/služeb/softwaru a Laboratoří. Odstraněním jména pracovníka ze záznamu nebo smazáním záznamu tento pracovník přestává být Contact person.
 • Vedoucím Laboratoří byl zřízen přístup k  záznamům Laboratoří a mohou je tedy upravovat. Jedná se o laboratoře poskytující výzkumné služby a nabízející uživatelský přístup k experimentálnímu vybavení, nikoliv o vědecké týmy.
 • Správcem Rozcestníku je Pavel Kolář, který má editovací přístup k celému systému. Edituje vytvořené záznamy, kontroluje je a publikovat na webu – zviditelňuje po případné konzultaci s vědeckým tajemníkem. Může záznamy ve výjimečných případech upravovat či rušit. Na základě vašich podnětů P. Kolář bude doplňovat obsah pasivních stránek: Czech Facilities, World Facilities, Facilities under Construction, Links. Případné spory týkající se obsahu stránek bude řešit přístrojová komise FZÚ.

 

Jaké údaje do Rozcestníku vkládat?

 • Characterisation and Testing: Jedná se primárně o experimentální zařízení k charakterizaci materiálů a měření fyzikálních vlastností.  Lze vkládat jak zařízení provozovaná s uživatelským přístupem tak ostatní zařízení. Přestože je žádoucí vkládat především o nákladné a unikátní přístroje využitelné širokým okruhem odborníků, cena a uživatelský přístup zdaleka nejsou jediným kritériem vhodnosti zařazení přístroje do Rozcestníku (další důležitá kritéria jsou například četnost výskytu ve FZÚ, unikátnost či využitelnost pro pracovníky FZÚ).  Odlišení přístroje s uživatelským přístupem od ostatních se provede zaškrtnutím políčka „ Equipment is operated in user access „ ve vkládacím formuláři přístroje. Pokud zařízení přísluší do některé Laboratoře, uvede se tato Laboratoř ve vkládacím formuláři a přístroj se automaticky objeví ve výčtu zařízení této Laboratoře. Vkládají pracovníci pomocí vkládacího formuláře Equipment.
 • Laboratories:  záznamy slouží pro stručnou prezentaci všech laboratoří FZÚ na jednom místě na internetu. Prostor pro prezentaci laboratoře je relativně omezený, předpokládá se odkaz na originální stránky Laboratoře bez jakékoli aspirace Rozcestníku je nahradit. Údaje vkládají vedoucí laboratoří.  Odkazy na jednotlivé experimentální zařízení/technologie/služby se v tomto formuláři nevkládají, objeví se automaticky po přiřazení přístroje do Laboratoře ve vkládacím formuláři přístroje. V dialogu Support se vybere projekt podporující provoz Laboratoře (Cestovní mapa, NPU, strukturální fondy), nikoli účelové projekty na výzkum. Projekt je však nutné nejprve vložit pomocí vkládacího formuláře Project. Pak je možné tento projekt ve formuláři Laboratories vybrat z listu v dialogu Support.
 • Materials & Technologies: Jedná se o technologické aparatury většinou sloužící k přípravě materiálů či vzorků. Zde se uživatelský přístup nepředpokládá. Nicméně technologické aparatury mohou být přiřazeny do laboratoří.  Pokud technologické zařízení přísluší do některé Laboratoře, uvede se tato Laboratoř ve vkládacím formuláři a položka se automaticky objeví ve výčtu technologických zařízení této Laboratoře. Vkládají pracovníci pomocí vkládacího formuláře Materials & Technologies.
 • Workshops: jedná se o servisní celky – mechanické, optické dílny, knihovna atd..
 • Services: Jedná se o služby poskytované jak zaměstnancům, tak subjektům vně FZÚ. V oblasti Research services může být částečný překryv s informacemi jinde v Rozcestníku. V Services  je však možnost a větší prostor službu přesně popsat.  Tyto informace jsou podstatné pro spolupráci výzkumných týmů s CITT.  Služby se týkají primárně Laboratoří ale ne výlučně. Pokud je služba nabízená některou z Laboratoří, uvede se tato Laboratoř ve vkládacím formuláři a přístroj se automaticky objeví ve výčtu služeb této Laboratoře. Vkládají pracovníci pomocí vkládacího formuláře Services.
 • Software: Jedná se v podstatě o informaci pro zaměstnance o tom, jaký software je kde ve FZÚ provozován a na koho se má pracovník obrátit, pokud by se s ním chtěl seznámit či jej jednorázově použít. Vkládají pracovníci pomocí  vkládacího formuláře Software.
 • News: Jedná se o stručná sdělení týkající se novinek ohledně experimentálního a technologického vybavení FZÚ  nebo výzkumné infrastruktury v ČR i zahraničí. Záznamy vkládají zodpovědné osoby a vedoucí oddělení pomocí  vkládacího formuláře News, kontroluje správce.
 • Projects: infrastrukturní projekty podporující vybudování a provoz Laboratoří, vkládají vedoucí laboratoří pomocí  vkládacího formuláře Project.

 

 

Jakým způsobem údaje do Rozcestníku vkládat?

 • Aby bylo možné do Rozcestniku vkládat údaje se musí pracovník FZU zalogovat svým heslem do sítě FZU
 • Pracovník FZU se zaloguje do systému pomocí „Log in“ na posledním řádku  stránek v černém poli 
 • Po zalogování  se v horní části obrazovky objeví černá lišta s nápisem „Content“.
 • Po kliknutí na „Content“ se objeví výpis všech záznamů ke kterým má vkladatel editorský přístup a může je upravovat.
 • Po kliknutí na „Add content“ se objeví nabídka různých vkládacích formulářů, ze kterých  vkladatel vybere vhodný formulář pro obsah, který chce vložit - například pro vložení elektronového mikroskopu vybere položku „Equipment“, apod.
 • Objeví se vkládací formulář, ve kterém vkladatel vybere kategorii pro obsah, který vkládá
 • Vyplnění ostatních položek formulářů je intuitivní, délka popisného textu je omezena.
 • Pokud zařízení (technologie, služba) přísluší do některé z Laboratoří (http://xroads.fzu.cz/laboratories), vybere se tato laboratoř z listu. Příslušné zařízení (technologie, služba) se poté automaticky objeví ve výčtu zařízení této Laboratoře na její stránce v Rozcestníku.
 • Místnost a telefonní číslo ve formuláři přísluší zodpovědné osobě (Contact person) nikoliv místnosti, kde je umístěno experimentální zařízení.
 • Website – www stránka s informací o zařízení. Je vhodné zde vložit odkaz na vlastní, jinde speciálně zřízenou stránku, zařízení/technologie/služby, kde návštěvník najde všechny potřebné informace včetně obrázku zařízení, možnosti jeho využití, organizace přístupu, podpory čí analytického softwaru spojeného s měřením na tomto zařízení.
 • Link to reservation system  - pokud takový systém dosud není,políčko zústane dočasně nevyplněné. FZÚ v současnosti připravuje Centrální rezervační systém, v němž bude pro každé zařízení provozované v uživatelském režimu dostupný jednoduchý rezervační systém s kalendářem, kde bude možné rezervovat si přístrojový čas na experimentálních zařízeních. Až bude rezervační systém spuštěn, vloží se odkaz do tohoto políčka.
 •  Equipment is operated in user access  - Po zaškrtnutí tohoto políčka bude odkaz v Rozcestníku na tento záznam zvýrazněn (Bold) s tím významem, že zařízení je provozováno v uživatelském režimu.
 • Povinná políčka jsou označena "*"
 • Záznam uložíte pomocí Save

 

Jiné poznámky

Uživatel může hledanou informaci v Rozcestníku nalézt pomocí:

 • Hledání v kategoriích na levé liště
 • Fultextovým vyhledáním na levé liště nahoře
 • Na hlavních stránkách FZÚ Facilities v Rozcestníku jako např.  Characterisation and Testing    se časem objeví výpis všech zařízení ze všech kategorií, zatím to tam není.

Vložení záznamu do Rozcestníku musí být provedeno se souhlasem vedoucího oddělení, které je v záznamu povinně uvedeno.

Přístroje, technologie a služby, jejichž provoz je v současnosti financován prostřednictvím provozu Laboratoří hrazených z Cestovní mapy  VI (Safmat, LNSM, JLMS, Hilase aj.), musí mít povinně záznam v Rozcestníku.

Přístroje a služby etablovaných servisních útvarů FZÚ – Workshops (mechanické dílny, optické dílny, knihovna, aj.) musí být povinně uvedeny v Rozcestníku.

FZÚ bude systémově i finančně podporovat výzkumné týmy provozující zařízení v uživatelském režimu. Tato podpora bude vázána mimo jiné na uvedení tohoto zařízení v Rozcestníku.

Vložené záznamy  se neobjeví na internetu ihned. Záznamy publikuje na webu Pavel Kolář po případné konzultaci s vědeckým tajemníkem po dávkách (např. jednou měsíčně).

Případné náměty pro změnu obsahu pasivních stránek Czech Facilities, World Facilities, Facilities under Construction a Links prosím pošlete mailem P. Kolářovi, který je na stránky vloží.